Gjaldskrá

Meðfylgjandi er gjaldskrá Bonafide lögmanna.

Vakin er athygli á því að í ákveðnum málum kann að vera mögulegt að óska eftir gjafsókn eða eftir atvikum að fá réttaraðstoð úr tryggingum. Ef mál eru þess eðlis að þau kunni að fullnægja skilyrðum til gjafsóknar eða réttaraðstoðar aðstoðum við umbjóðendur við að kanna rétt þeirra.

Hægt er að óska eftir því að samið verði sérstaklega um verð í tengslum við ákveðin verk. 

Tímagjald:

Tímagjald hjá Bonafide lögmönnum er kr. 26.500 til kr. 42.500 pr. klukkustund.
Bonafide lögmenn áskilja sér rétt til að bæta við álagi á tímagjald í ákveðnum tilfellum, t.d. þegar vinnu þarf að inna af hendi með mjög stuttum fyrirvara, á frídögum, á erlendu tungumáli o.þ.h.
Gjald fyrir mót (mætingu) við fyrirtöku á dómsmáli, aðför, nauðungarsölumeðferð, kyrrsetningu, lögbanns- eða löggeymslugerðir og útburðar- og innsetningaraðgerðir er kr. 12.000 auk virðisaukaskatts.
Tímagjald vegna vinnu fyrir erlenda aðila er EUR 275 – 425.

Málflutningur:

Ef ekki er samið um tímagjald, þar sem munnlegur flutningur fer fram eða gagnaöflun fer fram eftir þingfestingu, skal þóknun vera sem hér segir:
Grunngjald skal vera kr. 350.000 auk 15% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að kr. 6.000.000, 10% af næstu 10.500.000 og 7,5% af því sem umfram er.
Reikna skal þóknun af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta.
Þóknun fyrir málflutning getur aldrei orðið lægri en sem nemur tímagjaldi skv. tímaskráningu Bonafide lögmanna.
Dæmdur málskostnaður hefur ekki áhrif á þóknun lögmanns, nema um það sé sérstaklega samið.

Ýmis skjalagerð:

Þóknun fyrir skjalagerð við stofnun félaga er kr. 100.000 auk umsamins tímagjalds.
Þóknun fyrir gerð erfðaskrár er kr. 50.000 auk umsamins tímagjalds.
Þóknun fyrir gerð kaupmála er kr. 60.000 auk umsamins tímagjalds.
Þóknun fyrir gerð húsaleigusamninga er kr. 50.000 auk umsamins tímagjalds.
Þóknun fyrir gerð skuldabréfa, tryggingabréfa, veðleyfis, veðbandalausnar, umboðs og sambærilegra skjala er kr. 60.000.
Afrit af gögnum til hlutaðeigandi aðila eftir að máli er lokið kostar kr. 7.000.

Annað:

Bonafide lögmenn áskilja sér rétt á að krefjast fyrirframgreiðslu á hluta þóknunar, áður en vinna við mál hefst.

Almennar innheimtur:

Grunngjald kr. 30.000 en við það bætist:
að kr. 100.000:  25%
kr. 110.001 – 600.000: 10%
kr. 600.001 – 6.300.000:  5%
kr. 6.300.001- og umfram:  3%

Innheimtuþóknun skal reikna af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta nema um annað sé samið.

Útlagður kostnaður:

Greiða skal allan útlagðan kostnað til viðbótar við tímagjald, þar með talinn ferða- og aksturskostnað og kostnað vegna opinberra gjalda, læknisvottorða og matsgerða. Greiði Bonafide lögmenn útlagðan kostnað er heimilt að leggja allt að 10% álag ofan á fjárhæðina.

Virðisaukaskattur:

Við allar fjárhæðir bætist virðisaukaskattur eins og hann er á hverjum tíma.  

Séu ekki gerðar athugasemdir við reikning innan 30 daga frá útgáfu, telst hann samþykktur.

Reykjavík, 24. nóvember 2021.
Bonafide lögmenn/ráðgjöf sf.